Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPGIFT.PL

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Partner - osoba fizyczna lub prawna realizująca Prezenty określone na Voucherze, z którą Top Racing ma podpisane stosowne umowy.
   4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego TopGIFT.PL;
   6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.topgift.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   8. Voucher - dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do realizacji oznaczonej na voucherze usługi u określonego partnera sklepu. Voucher jest kartą różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 8b ustawy o VAT.
   9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów oraz Voucherów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Top Racing Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.topgift.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.topgift.pl, prowadzony jest przez firmę Top Racing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127, NIP 5223223188, REGON 521748880, KRS 0000966404.
   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów i voucherów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
   4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. Przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Firefox 72, Opera 66, Chrome 79 lub nowsze z włączoną obsługą Java,
    2. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Top Racing zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.topgift.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   2. Klient zobowiązany jest do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach oraz Voucherach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.topgift.pl, dokonać wyboru vouchera lub produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru lub Vouchera. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM Z OBOWIĄŻKIEM ZAPŁATY.
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Top Racing Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa Voucherów odbywa się metodą elektroniczną (w formacie PDF) na podany w zamówieniu adres e-mail lub pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   3. Dostawa zamówionych Towarów lub Voucherów odbywa się przesyłką kurierską DPD lub InPost. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
   4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
   3. płatnością za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej IdoPay.
  7. Realizacja Vouchera u Partnera
   1. Klient lub osoba przez niego obdarowana może zrealizować otrzymany Voucher w ciągu jego Terminu Ważności. Klient (lub osoba obdarowana przez Klienta) w momencie chęci realizacji Kuponu u Partnera kontaktuje się bezpośrednio z Partnerem celem umówienia terminu realizacji usługi u Partnera. Wszelkie dane kontaktowe do Partnera realizującego Voucher znajdują się na Voucherze.
   2. Klient (lub osoba obdarowana przez Klienta) zobowiązany jest do podania Partnerowi w momencie rezerwacji numeru Vouchera oraz 6-cyfrowego kodu realizacji.
   3. Po uzgodnieniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Usługi, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest przedstawić Partnerowi realizującemu Voucher wydrukowany Voucher z czytelnym numerem oraz sześciocyfrowym kodem realizacji.
   4. W odniesieniu do części Usług, których realizacja może zależeć od wieku, wagi uczestnika lub posiadania określonych dokumentów, jak np. paszport lub prawo jazdy. Partner może wymagać okazania stosownego dokumentu, a Klient ma obowiązek go przedstawić. W przypadku nieokazania na wyraźną prośbę Partnera realizującego Voucher dokumentów, Partner może odmówić realizacji Usługi. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje prawo do żadnej rekompensaty ani zwrotu poniesionych kosztów.
   5. Organizator może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji Usługi w całości lub w części z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza Vouchera o zaistniałych okolicznościach (przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Partner nie ma wpływu, a które uniemożliwiają mu przeprowadzenie Usługi: niesprzyjające warunki pogodowe, nieoczekiwane problemy techniczne, nieprzewidziane wypadki losowe. 
   6. Partner zastrzega sobie prawo, w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i regulacjami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa, do:

    • odmówienia realizacji Usługi osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
    • żądania opuszczenia terenu realizacji Usługi i zastosowania odpowiednich kroków, aby to żądanie zostało wykonane w sytuacjach, w których uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem;
    • odmówienia wniesienia na teren realizacji Usługi alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z Regulaminem lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Prawo do wymiany Vouchera
   1. Vouchery oferowane przez Top Racing Sp. z o.o. są kartami różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 8b ustawy o VAT i podlegają prawu do wymiany.
   2. Klient ma prawo do wymiany zakupionego poprzez stronę www.topgift.pl Vouchera na dowolny Voucher, który znajduje się w ofercie Top Racing. W przypadku wymiany na Voucher o większej wartości zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie. W przypadku wymiany na Voucher o niższej wartości Top Racing nie dokonuje zwrotu różnicy w cenie.
   3. Wymieniany Voucher musi być ważny.
   4. Wymieniony Voucher zachowuje termin vouchera sprzed wymiany. W przypadku wymiany 2 lub więcej voucherów, termin ważności nowego vouchera jest zgodny z terminem ważności wymienianego vouchera z najkrótszą datą ważności.
   5. Wymiany vouchera można dokonać kontaktując się z biurem obsługi klienta wysyłając wiadomość na e-mail info@topgift.pl.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy zakupu towarów lub voucherów. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionego produktu lub Vouchera lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), a zamówione towary lub vouchery odesłać na swój koszt na nasz adres Top Racing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-355) przy ul. Powstańców Śląskich 127, info@topgift.pl
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zakupu biletów oraz karnetów na wydarzenie sportowe (dotyczy m.in. biletów i karnetów na Rajd Polski oraz Rajd Barbórka).
  10. Skutki odstąpienia od umowy
   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   3. Proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  11. Reklamacje dotyczące Towarów
   1. Top Racing Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@topgift.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Racing Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 127, mailowo pod adres info@topgift.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  13. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel